PRODUCENT WYROBÓW Z BETONU

IMITACJE DESEK, DASZKI NA SŁUPKI I PODMURÓWKĘ

KONTAKT:

tel. 508462840

tel. 509725378

e-mail: kepika@op.pl

biuro@drewnobetonowe.pl

deska ogrodowa

   copyright © 2018

    PIODAW

Zabudowa betonowych imitacji drewna

 

 

Płyty należy zabudować wg jednego z niżej podanych sposobów:

 

Układanie na podłoże piaskowe (na sucho).

 

 

Układanie na podłoże gliniaste (na sucho).

 

Tą metodę zaleca się stosować do obciążonych ruchem pieszych ścieżek ogrodowych, placyków w formie prostokątów, tarasów, itp.. 

Ze względu na mrozy i obciążenia dobrze wykonana podbudowa zapewnia sztywność i stabilność. Na wytyczonej powierzchni zabudowy usuwamy wierzchnią warstwę ziemi minimum na 20-30 cm od zaplanowanego poziomu ścieżki, tarasu. Wg powyższych rysunków układamy odpowiednie warstwy. Następnym krokiem jest zagęszczenie/ubicie każdej z warstw zagęszczarką lub ubijakiem. Będzie ona stanowiła warstwę nośną i mrozoodporną. Płyty imitujące pnie stawiają mniejsze wymagania po usunięciu trawnika można je bezpośrednio wypoziomować na piasku. Wokół budynku oraz na większych powierzchniach należy zastosować spadek od 0,5 do 3%(czyli od 0,5 cm do 3 cm na 1 metrze długości).

Układamy deski wg schematu własnego bądź propozycji z naszej strony z zachowaniem fug o szerokości 3-10 mm.

Do osadzenia desek użyć młotka gumowego (biały). Nie wibrować. Płyty wibracyjnej można używać wyłącznie do zagęszczania podbudowy.

Wypełniać fugi piaskiem 0-2 płukanym lub specjalną zaprawą do fug.

5. Wskazane jest zaimpregnowanie desek, impregnacja pozwoli łatwiej utrzymać czystość powierzchni, zapobiega również zabrudzeniom i jeszcze bardziej wzmocni powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi (impregnat przed zastosowaniem sprawdzić na mniej widocznym miejscu w celu stwierdzenia czy daje pożądany efekt).

Jeśli wypełniamy fugi zaprawą uszczelniającą należy zabezpieczyć je przed zabrudzeniem np. taśmą malarską

Impregnacja a nakładanie fug:

jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy piaskiem, wówczas impregnat należy nakładać przed fugowaniem,

jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy zaprawą uszczelniaczem, impregnat należy nakładać po fugowaniu i wyschnięciu zaprawy uszczelniającej. 

 

 

Układanie na zaprawie

Metoda ta zalecana jest do tarasów, placów wokół domów, dojazdów do garaży, wszędzie tam gdzie będą występować większe obciążenia. Również znajdują zastosowanie w realizacjach wewnętrznych. 

Podbudowę wykonać przez zagęszczenie płytą wibrującą min. 10 cm warstwy chudego betonu . Podbudowa powinna zapewnić sztywność i stabilność podłoża ze względu na działanie obciążeń i mrozu. Podłoże posadzek wewnętrznych oraz balkonów stanowi odpowiednia wylewka lub zbrojona płyta betonowa.

Zaprawę cementową (1 cz. cementu i ok 5 cz. piasku) zalecane jest rozprowadzanie na całej powierzchni.

Nakładać deski i ostukiwać młotkiem gumowym(biały). Zaprawa powinna rozprowadzić się pod całą powierzchnię deski. Deski układać z fugą o szerokości 3-10 mm. Podczas układania wykorzystywać poziomicę i sznurek. Dla ułożeń wewnętrznych lub na wylanej płycie betonowej można użyć zaprawy klejowej nanoszonej pacą zębatą. Po ułożeniu nie chodzić przez 1 do 2 dni. Deski docinać pilarką do betonu. Po przecięciu proste krawędzie opiłować, upodabniając do pozostałych krawędzi.

Wskazane jest zaimpregnowanie desek, impregnacja pozwoli łatwiej utrzymać czystość powierzchni, zapobiega również zabrudzeniom i jeszcze bardziej wzmocni powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi (impregnat przed zastosowaniem sprawdzić na mniej widocznym miejscu w celu stwierdzenia czy daje pożądany efekt).

Fugi wypełnić odpowiednią zaprawą do fug.

Jeśli wypełniamy fugi zaprawą uszczelniającą należy zabezpieczyć je przed zabrudzeniem np. taśmą malarską

Impregnacja a nakładanie fug:

jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy piaskiem, wówczas impregnat należy nakładać przed fugowaniem,

jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy zaprawą uszczelniaczem, impregnat należy nakładać po fugowaniu i wyschnięciu zaprawy uszczelniającej.

 

Układanie na płycie betonowej

 

 

 

 

 

Układać według zaplanowanego wzoru, ułożenie rozplanować tak aby unikać chodzenia po nich podczas zabudowy. Zachować odpowiednie odstępy na fugi. Do wyrównania desek stosować młotka gumowego białego. Zachować odpowiednie nachylenie co pozwoli swobodnie odpływać wodzie deszczowej.

Fugowanie piaskiem: zachować odpowiednie odstępy 3-10mm, użyć drobnego płukanego piasku.

Fugowanie odpowiednią zaprawą mrozoodporną: zapobiegnie to dostawaniu się wody pod deski i klej, przed nałożeniem fugi zabezpieczamy deski przed zabrudzeniem np. taśmą malarską, pozwoli to później na usunięcie nadmiaru fugi.

Impregnacja a nakładanie fug:

· jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy piaskiem, wówczas impregnat należy nakładać przed fugowaniem,

jeśli spoiny pomiędzy deskami uzupełniamy zaprawą uszczelniaczem, impregnat należy nakładać po fugowaniu i wyschnięciu zaprawy uszczelniającej.

 

Zasady montażu daszków :
  Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2000r., Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zm.). Poniższe informacje są ogólnymi wytycznymi przy budowie ogrodzenia . Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
  Na wybudowane słupki i murki nakłada się daszki na mrozoodpornym kleju lub zaprawie cementowej, pamiętając o kapinosach, (jeżeli ich brak należy naciąć rowek od spodu daszka). Jest to ważny element budowy ogrodzenia, dlatego należy również zasilikonować, bądź zafugować  szczelinę pomiędzy daszkiem, a elementami murowymi, oraz na łączeniach daszków przy fugowaniu łączeniach daszków trzeba zastosować taśmę ochronną tak, aby uniknąć zabrudzenia fugą daszka. Szczelina między łączeniami daszków powinna być od 7-10mm, co pozwoli na lepszą penetrację fugi i uchroni przed przedostawaniem się wody. Zabrudzone daszki nie należy myć wodą pod ciśnieniem, szorować, bądź zmywać środkiem chemicznym, gdyż może to powodować uszkodzenie wierzchniej warstwy ochronnej wyrobu.
Wyroby naszej firmy winny być zabezpieczone po montażu impregnatem bezbarwnym ogólnodostępnym do kolorowych wyrobów betonowych.

 Gwarancja :

1. PIODAW Konrad Wiśniewski udziela na swoje produkty 2-letniej gwarancji.
2. Gwarancja przysługuje pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby,

3. Producent odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu,

w szczególności za wady:

· · wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców,

· · powstałe w trakcie procesu technologicznego,

· · wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy.

4. Gwarancji nie podlegają,
a) parametry dopuszczone przez odpowiednie normy tj.:

· · odchyłki od nominalnych wymiarów,

· · ubytki wierzchniej warstwy wyrobu, będący następstwem eksploatacyjnym,

· · odchyłki w odcieniach wyrobów, powstałe w wyniku procesów technologicznych, a także wynikające z naturalnej zmienności kruszyw,

· · porowatość wierzchniej warstwy wyrobu,

· · wykwity wapienne będące wynikiem procesu wiązania betonu,

· · pęknięcia wzdłużne i mikropęknięcia powstałe w procesie dojrzewania wyrobu,

b) uszkodzenia wynikłe z winy klienta lub wykonawcy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wykonaniem, składowaniem i przeznaczeniem wyrobów,
c) Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi Producenta niezwłocznie po ujawnieniu wady.
d) towary zabudowane niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e) zabudowy niedojrzałych produktów.

f) W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed zabudową, Producent nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą

g) Producent nie ponosi kosztów wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji, jakie poniósł Odbiorca.

h) Producent może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych gdy wada nie obniża wartości użytecznej produktu lub jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili zakupu.

i) Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie:

· · pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego,

· · oryginału faktury zakupu,

· · etykiety towarowej.                                                                                                                 

5. W przypadku odbiorów własnym transportem PIOAW Izabela Wiśniewska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru wynikłe podczas przewozu i rozładunku.

6. Producent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, a jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia  oględzin reklamowanych wyrobów termin ten wynosi do 21 dni.

7. W przypadku uznania przez Producenta zasadności reklamacji, Producent ustala  z Odbiorcą termin i sposób usunięcia wady poprzez wymianę uszkodzonych elementów         lub ich przecenę, bądź inny sposób załatwienia reklamacji.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 

 

strona główna        o firmie        nasza oferta        montaż gwarancja       kontakt